راهنمای راهبردی سیستم نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش

 

شیوه جستجوی در نرم افزار:

ابتدا آدرس کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی بهبهان را وارد نموده:

http://lib.behums.ac.ir

صفحه ای به شکل زیر برای شما نمایش داده می شود:

سپس ورود به صفحه کاربری خود:

در باکس "جستجو در" امکان محدود نمودن جستجو یا توجه به  گزینه مورد نظر وجود دارد، روی گزینه جستجو کلیک نمایید تا نتایج جستجو برای شما نمایش داده شود.

نوع منبع و تعداد منابع مورد نظر جستجو را می بینید. روی گزینه نمایش مقابل گزینه مورد نظر کلیک کنید. عناوین برای شما می آید. قسمت پایین سمت چپ هر عنوان گزینه های افزودن به کتابخانه شخصی، موجودی و پیوست ها برای منابع دیداری شنیداری وجود دارد.