کتابخانه مرکزی

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه مدرس                     تاریخ برگزاری       فرم امضا شده شرکت کنندگان                        محتوای آموزشی

جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی

خانم برزگر 97/12/19 /Portals/40/Images/_-1.jpg /Portals/40/library/book/kargah.pptx
پایگاه اطلاعاتی Clinical key خانم ویسی 98/2/25 /Portals/40/Images/__1.jpg /Portals/40/library/clinicalkey_1.pdf

جستجو در بانک های اطلاعاتی

جستجو و بازیابی منابع اطلاعات بالینی

خانم شجیرات و برزگر 9 و 10 /98/7 /Portals/40/library/sherkat%20konandegan.pdf

برنامه کارگاه

محتوای آموزشی

تاییدیه کارگاه

جستجو در بانک های اطلاعاتی و بازیابی منابع اطلاعات بالینی خانم شجیرات 98/12/12  

برنامه کارگاه

محتوای آموزشی

تاییدیه کارگاه