کتابخانه مرکزی

چقدر از نحوه ارائه خدمات میز امانت رضایت دارید؟

کیفیت دریافت خدمات کتابخانه از طریق وب سایت چگونه است؟چقدر از نحوه بهره برداری از اسناد رضایت دارید؟میزان سهولت جستجوی منابع کتابخانه از طریق وب سایت چگونه است؟ثبت رأی  مشاهده نتایج