کتابخانه مرکزی

آیین نامه مالکیت حقوق معنوی

آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی
کتابخانه دیجیتال کتابخانه ای است که مواد وخدمات دیجیتالی را شامل می شود. مواد دیجیتالی آیتم هایی هستند که از طریق ابزار و شبکه های دیجیتالی (دودویی) ذخیره، پردازش و انتقال داده می شوند. خدمات دیجیتالی، خدماتی هستند که منابع را به صورت دیجیتالی از طریق شبکه های کامپیوتری تحویل یا ارائه می دهند. کتابخانه های دیجیتالی در واقع مجموعه هایی هستند که امکانات لازم را برای انتخاب، سازماندهی، دسترسی، تفسیر، انتقال، نگهداری، انجام و تضمین دوام مجموعه آثار دیجیتالی فراهم می آورند به نحوی که این منابع از نظر اقتصادی نیز برای استفاده به وسیله یک گروه مشخص یا مجموعه ای از گروه ها، قابل دسترسی باشد.
محتوای کتابخانه های دیجیتال شامل منابع اطلاعاتی در قالب الکترونیکی (متن، صوت، تصویر، ویدیو ) که برخی از آن ها ممکن است به صورت تجاری از ناشران و عرضه کنندگان منابع و پایگاه های اطلاعاتی خریداری شوند. نمونه های الکترونیکی منابع چاپی موجود در کتابخانه ها که می توانند کتابها، مجلات و منابع دیداری و شنیداری، نسخ خطی، نقشه ها و غیره باشند.
کتابخانه های دیجیتال فرصت برابر استفاده از منابع را در مکان و زمان برای کاربران فراهم کرده اند. ارائه چارچوب شفاف و تبیین حقوق پدیدآورنده/ پدیدآورندگان در ارتباط با مالکیت فکری اثر ایجاد شده برای شخص بسیار ضروری می باشد. رعایت قوانین و حقوق مولف در فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی دانشکده الزامی بوده و رعایت این مهم، همه منابع مورد استفاده کاربران و برای تمامی اشکال منابع را شامل می شود.
تعاریف:
مالکیت معنوی: شامل حقوق مرتبط با تمامی آثار علمی، ادبی و هنری در کلیه زمینه های فعالیت ها و کشفیات علمی می باشد.
دارایی فکری: دارایی حاصل از خلاقیت های فکری انسانی در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی می باشد.
پدیدآورنده/ پدیدآورندگان: فرد یا افراد حقیقی که مصادیق دارایی فکری را ایجاد کرده اند.
هدف از تدوین این آیین نامه ارائه چارچوب شفاف در خصوص مالکیت فکری و رعایت آن توسط کاربران کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی بهبهان برای آگاه ساختن از مکانات کتابخانه می باشد.

 

 

کاربران:
حق دسترسی به منابع دیجیتال مختص تمامی کاربران کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی بهبهان اعم از اعضای هیات علمی, دانشجویان و کارکنان دانشکده بوده و آنها موظف به رعایت قوانین و حقوق حق مولف در مورد تمامی منابع قابل دسترس از طریق کتابخانه دیجیتال دانشکده می باشند.
قوانین:
•    دانلود و پرینت قسمتی از یک کتاب الکترونیک، به منظور اهداف آموزشی و پژوهشی مجاز بوده اما دانلود یا پرینت کل کتاب و هرگونه استفاده تجاری از کتاب های الکترونیک ممنوع می باشد.
•    امکان پرینت، انتشار و بارگذاری در سایت نمایش برای منابع دارای حق مولف، بدون اخد مجوز کتبی از صاحب منبع وجود ندارد. این امر توسط کاربران کتابخانه باید مورد توجه قرار گیرد.
•    چنانچه تخلف کاربران از سوی مراجع تشخیص داده شود کتابخانه دیجیتال دانشکده می تواند دسترسی آن کاربران را قطع نماید.