کتابخانه مرکزی

کارمندان کتابخانه

کتابدار مرجع:

سارا مرامی

کارشناسی اقتصاد

 

شرح وظایف:

 • ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان
 • گردآوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی - تخصصی و مرجع در حوزه فعالیتها
 • اجرای طرح تکریم مراجعه کنندگان برای بهبود وضعیت کتابخانه
 • نیاز سنجی و نظر سنجی مراجعه کنندگان کتابخانه و بررسی نیازهای علمی و جدید آنها و تنظیم درخواستها و لیست و فرمهای مربوطه و ارائه آنها به ریاست محترم دانشکده
 • ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان در راستای وظایف کتابخانه
 • ارائه خدمات عضوگیری و صدور کارت عضویت
 • نظارت بر کتابها جهت امر قفسه خوانی، وجین و صحافی به موقع آنها
 • انجام کارهای ثبت کتاب و به طورکلی کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن و امانت کتاب
 • نظارت بر امور سالن مطالعه
 • نظارت بر سازماندهی منابع اهدایی
 • نظارت بر امر جرائم و دیرکرد کتابهای کتابخانه
 • آموزش استفاده از منابع موجود در کتابخانه و نحوه جستجو در نرم افزار کتابخانه و بانک های اطلاعاتی به مراجعین
 • ارائه سرویس مناسب به مراجعین در چارچوب آیین نامه داخلی کتابخانه