کتابخانه مرکزی

ریاست کتابخانه

مسئول کتابخانه:

طوبی ویسی (کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی)

شرح وظایف:

 • نظارت بر حسن اجرای فعالیت بخش های مختلف کتابخانه
 • برنامه ریزی، سازماندهی و مجموعه سازی منابع
 • هماهنگی امور کتابخانه با معاونت پژوهشی دانشکده
 • شرکت فعال در نمایشگاههای خرید کتاب
 • کسب آگاهی از ویرایش های جدید منابع علمی گروههای آموزشی
 • تنظیم لیست خرید کتاب های فارسی و لاتین با هماهنگی مدیران محترم گروه های آموزشی
 • نظارت بر کار پرسنل کتابخانه از نظر روند بهینه امور
 • نظارت بر کار پرسنل در راستای طرح تکریم ارباب رجوع
 • تنظیم نامه های اداری و پاسخگویی و اجرای نامه های مدیران
 • شرکت در سمینارها، همایش های مربوط به حوزه کتابداری
 • پیگیری مربوط به نواقص کتابخانه از نظر تجهیزات فنی و کامپیوترها و وسایل کاری کتابخانه تا برطرف شدن نواقص موجود.