کتابخانه مرکزی

ارتباط با ما

بهبهان- خیابان ذوالفقاری- بلوار بشیرنذیر- جنب دانشگاه فرهنگیان- دانشکده پیراپزشکی بهبهان- کتابخانه مرکزی

تلفن:
061-52887201-3
 
نمابر:
061-52887232
 
کدپستی:
6361611111
ایمیل:
centlib@behums.ac.ir
 
diglib@behums.ac.ir